TORF. Borgerforenings
medlemmer er borgere
fra Tæbring, Outrup,
Rakkeby, og Fjallerslev
 
 
 Fmd. Nina Andersen
Byvej 1, Fjallerslev
7900 Nykøbing Mors
Tlf.      72133545
Mobil. 20744366
Mail: amorsingbo@karby.dk
 
 
TORF Forsamlingshus
Råghøj 43 Tæbring
 
 
 
 
Hvert år sætter Morsø Festivalen
egnenpå den anden ende.
En stor flok frivillige sørger for
aktivitet og skaffer penge til
idrætsforengens ungdomsafdeling
 
  
 
 
 
 
T.O.R.F. BORGERFORBNING Program 2017-2018

Tirsdage fra 2. maj til 26.9. kl. 19.00 Petanque på banerne i Tæbring Bypark

Tirsdag den 16. maj Put and take hos Vile Put and take, Vilevej 7, 7870
Roslev. Tilmelding til Poul P. senest 12.5.

Mandag d.29. Maj "Ladywalk"
Fælleskørsel arrangeres.
Afgang kl. 16.30 fra Byvej 1.
"Ladywalk i Agger" som er et stort gåturs arrangement
kun for kvinder på 7 eller 12 km. Tilmelding til Nina
senest 1.4. Deltagergebyr 150,00 kr. inkl. t-shirt,
rygpose og lidt at spise og drikke. Vi melder os til
sammen med holdet "Gå i gang på Mors", så de igen
kan modtage 1. præmien for flest tilmeldte deltagere.
Du kan tilmelde dig direkte hos
Dagmar Nygaard 24 67 19 85.

Lørdag den 17.juni 2017 kl. 10- 15.00 Bagagerumsmarked og plantesalg for private i Tæbring
Bypark. Tilmelding ikke nødvendig.
Mulighed for grill selv.

Fredag d. 23..juni Sankthans bål lokalt i T.O.R.F.
Desuden er alle lokale velkomne til at deltage ved
Sankthans bålet ved Susvind.

Søndag den 9. juli 201 7 Åben have hos Erik Nørgaard, Telefonvej og i
Hanevig. Harrebjergvej 7, 7870 Roslev. Afgang fra
Outrup Kirke kl. 10.00. Entre 20,00 kr.

Fredag den 4. august kl. 18.00 Grill fællesspisning i Poul Kristensen maskinhus.
Præstegårdsvej 5. vin, vand og øl kan købes. Tilmelding
til Poul K. 97 7690 22 senest den 28.juli.
?? september 2017 Fællesspisning. Øl og vand kan købes.
Pris: 60 k. for voksne. 30 kr. for bøm u. 15 år.

Tirsdage i uge 43 - 49 Bankospil
(dog ikke i uge 481, hvor forsamlingshus
afholder)
Start tirsdag d. 28. oktober 2017
Kl. 19.30 i Klubhuset på Hedevej
Døren åbnes kl. 18.45
Bankospil afholdes under forudsætning af at vi kan finde
2-3 eksterne hjælpere, da bestyrelsen ikke er fuldtallig.

Tirsdag den 28. november kl. 19.00 Gavespil i Tæbring Forsamlingshus kl. 19.00
 
Søndag den 3. december kl. Gløgg og æbleskiver og aktiviteter for bøm og bamlige sjæle i Tæbring bypark.

Tirsdag den 12. marts 2018 kl. 19.30 Generallorsamling

Lørdas den ?? april 2018 frakl.9-12 Store oprydningsdag. Info følger. Se også avisen.
 
Ønsker du/I at være medlem af TORF borgerforening
kan medlemskontingentet indbetales på konto nr. 9133 1003714 eller MobilePay 40208383. Oplys navn og
adresse. Pris: 100 k. for en husstand, 50 k. for enlige.
 
 
 
 
Sammenfatning af borgermøde i Tæbring Forsamlingshus Mandag d. 17. oktober 2016.•
 
tiltag og ønsker i de forskellige projekter, der er i gang:•
Fjallerslev• Outrup• Rakkeby• Tæbring•
Byparken•
Fjordgruppen.Sammenfatning:•
Fjallerslev: Ingen aktuelle planer og projekter•
Outrup: Ingen aktuelle planer•
 
Rakkeby: Overvejelser om bytorvet, som kun bruges sporadisk, men ellers kunne trænge til forbedringer, hvis det skal være attraktivt – f.eks i form af en grillhytte og flisebelægning. Vedligeholdelse af bytorv og øvrige fællesfaciliteter, sker efter en års- og ugeplan, der fastlægges hvert år.Der spørges om pladsen i Tæbring efterhånden kunne blive en fælles plads, der kan bruges af beboere i de øvrige landsbyer – f.eks. fælles petanque. En sådan ordning kunne være i overensstemmelse med tankerne i øvrigt bag Landsbyen de 7 Sogne. Tæbringfolkene er åbne over for en sådan tanke.•
 
 
Tæbring• Bytorvet. Arbejdet med indretning af bytorvet er godt i gang, men en engageret indsats af frivillige. Arbejdet styrker allerede sammenholdet i byen. I første omgang anvendes de midler, der er frigivet fra ”Grøn Ordning” og Landdistriktsrådet. Der afventes frigivelse af statslige midler fra ”Strategisk Tilpasning” – 110.000 kr. Der er søgt om midler fra LAG, men modtaget afslag. Giver anledning til at revidere udgifterne til legepladsudstyr. Der laves en revideret plan og en fasedeling, hvori legepladsudstyret i første omgang bliver mere beskedent. Når dette er sket genfremsendes ansøgning til LAG – inden udgangen af november i år.På forespørgsel oplyses det at planerne i Tæbring har til formål at gøre landsbyen attraktiv for nuværende og evt. kommende beboere, og dermed fastholde gerne øge antallet af beboere.Der er åbenhed for at Bytorvet kan bruges af beboere fra de øvrige landsbyer og egentlige fællesarrangementer kan overvejes.•
 
Fjordgruppen: Der er ønske om en badebro og en badeponton. Badebroen planlægges opsat næste år Sagen afventer bl.a. statslig frigivelse af 40.000 kr fra ”Strategisk Tilpasning” og en aftale med lodsejeren om en langtidsret til at opstille badebro m.v.Der ønskes opsat et shelter oppe ved kirken og trods velvilje i såvel provsti som stift har det tilsyneladende lange udsigter med en godkendelse.Endvidere er der behov for en udbedring af stiforløbet fra stranden og op til kirkenFjordgruppen færdiggør sit oplæg og Poul Erik er behjælpelig med at søge evt. supplerende fondsmidler, hvis der er behov herfor, og der indsamles i øvrigt midler ved kommende loppe- og julemarked.Badebro til salg søges!!! • Samarbejdsaftaler på vedligehold og tilsyn med ting og arealer.Sammenfatning: Der er behov for yngre og nye kræfter, til afløsning eller supplement af de ”Tordenskjolds soldater” som i dag løser opgaverne.Det nævnes at det kunne være en god ide, at opgaverne måske kunne løses af en samlet gruppe personer, der på samme dag løser de vigtigste opgaver, og mødes til hyggelig sammenkomst bagefter.Der blev nævnt et spørgsmål om rimeligheden i at holde bl.a. fodboldbanen i Outrup passet, når den ikke bruges til andet end festivalen og et behov for i det hele taget at vurdere, hvor mange faciliteter, der skal ”holdes i live” til et efterhånden begrænset beboertal.Arne Silkjær og Ernst Overgaard vil komme med en plan og rette henvendelse om deltagelse i opgaverne. •
 
Opdatering af telefon og maillister.Sammenfatning: på bordene var fremlagt sedler til opdatering af telefon og – mailoplysninger på foreningens medlemmer. Alle bedes udfylde sedlerne og tage sedler med hjem til naboer, venner m.v., som ikke er repræsenteret ved mødet. Oplysningerne afleveres til Nina, som foranlediger udarbejdet en samlet mailliste, der gør fælles orienteringer m.v. nemmere. Arne Silkjær udarbejderChresten Søndergaard peger på at den fælles kalender på hjemmesiden. superlandsbyen.dk, bør bruges til at annoncere arrangementer m.v., ligesom TORF borgerforening, måske kunne have glæde en en egen hjemmeside – koblet op ”superlandsbyen.dk. •
 
Lokal indsamling i sognene under borgerforeningen.Sammenfatning: Indsamling af midler til faciliteter og aktiviteter i borgerforeningens område sker sædvanligvis sognedelt, men det foreslås, at indsamlinger i højere grad sker til fællesskabet for hele borgerforeningens område og til klart angivne formål.Penge fra indsamlinger kan indbetales på en dertil oprettet konto i borgerforeningens regi.Arne Silkjær er tovholder på en revideret indsamlingspraksis. •
 
Vindmøller.Sammenfatning: Et enigtBorgermøde finder at der ikke er grundlag for opstilling af yderligere vindmøller i den nuværende situation, hvor vi selv producerer al den elektricitet, der bruges på øen.Hvis der skal ske udskiftning afvindmøller, bør det ikke ske med yderligere produktion for øje, og nye møller bør i givet fald placeres så de ikke generer nogle ejendomme og personer.Borgermødet afviser eventuelle forsøg på ”bestikkelse” fra eventuelle kommende vindmølleejere og lever i øvrigt udmærket uden de eventuelt afledte midler fra ”Grøn Ordning”. •
 
EGV boligerne i Tæbring:Sammenfatning: Det oplyses, at der er indkommet 2 bud på boligerne, men det er ikke oplyst (og kan ikke oplyses), hvem budene kommer fra og med hvilke formål boligerne søges erhvervet.Der er overvejende stemning for nedrivning af boligerne, men nogle frygter, at man dermed afskærer sig fra nye bosætningstiltag.Et enigt borgermøde afgiver følgende udtalelse: ”TORF borgerforening har holdt borgermøde d. 17. oktober 2016 i Tæbring Forsamlingshus.På mødet blev bl.a. drøftet spørgsmålet om fremtiden for ældreboligerne i Tæbring.Borgermødet kan anbefale et salg, dersom køber kan fremlægge en forpligtende plan for den fremtidige anvendelse af ejendommen, der er i overensstemmelse med kommuneplanen og den kommunale planlægning. Et salg bør derfor ske med hjemfaldsret til kommunen, dersom de opstillede betingelser ikke overholdes.Hvis salget ikke kan ske på disse vilkår anbefaler borgermødet ejendommen nedrevet.” •
 
Ideer fra fremmødte.Sammenfatning: Der peges på følgende emner:• Selskabstelt til udlån og fælles brug• Flagstænger (flagalle) til udlån og fælles brug• Aktiviteter fælles for hele borgerforeningens område• Istandsættelse af stien fra stranden.•
Er der nye muligheder vi ikke kender?Resume: Ingen bud på spørgsmålet.
 
Eventuelt.Poul Erik Olsen orienterede om projektet: Landsbyen de 7 Sogne og folkekirken, hvori det skal vurderes om man kan lave samme proces omkring kirkerne som i Landsbyen de 7 Sogne, at man fordeler aktiviteter, opgaver og faciliteter kirkerne imellem, så kirkerne får ny værdi i lokalområdet og sådan, at dørtrinet gøres lavere og døren mindre tung – d.v.s at kirkerne opleves som en nærmere del af livet i sognene.Det foreslås fra borgermødet at en kirke også kunne have en særlig profil omkring kunstDer har været afholdt 2 workshops – den sidste specielt for menighedsråd og medarbejdere og der indbydes til en 3. workshop
 
 
 
  
Billeder fra
TORF. Borgerforenings tur,
til til Nees Japanske have,
og Fru Pedersens have i Vemb
2-6-2016.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Webmaster Tommy Andersen  | Tlf.: 30871138 | spurre0@gmail.com